Skip to main content
A photo of a corner of a stylish office block from the outside.

Vidste du, at ejendomssektoren er ansvarlig for 40 % af den globale udledning kuldioxid (CO2)? Selve byggeprocessen ligger til grund for disse emmissioner, men ejendommens miljøpåvirkning fortsætter efter byggeriet står færdigt. Forskellige faktorer bidrager til en ejendoms CO2-udledning, helt fra energiforbrug til produceret affald.

Nøjagtig vurdering af klimaaftrykket (mængden af drivhusgasser, eller GHG, generet af ejendommen) er vigtig af flere årsager. Akkurate tal giver ikke kun en korrekt baseline at arbejde udfra, men imødekommer de øgede ESG-rapporteringskrav, sandsynligheden for opnåelse af bæredygtighedsmålene, samt forbedring porteføljens performance.

En porteføljes værdiansættelse kan påvirkes signifikant gennem måling og styring af energiforbrug. Der kan spares penge gennem energioptimeringsprojekter, og gøre det mere attraktivt for købere, der begynder at prioritere grønnere investeringer.

I denne artikel vil vi gennegå en klimaaftryksvurdering af ejendomme, og forklare dens betydning for reducering af energiforbruget, samt identifikation af emissionskilder.

Tre primære kilder til ejendomsemissioner og hvordan de måles

De primære kilder til ejendomsemissioner skal måles individuelt og så nøjagtigt som muligt for at vurdere deres indvirkning på miljøet. Husk, at de fleste kilder er direkte forbundet med individuelt forbrug fra dem, der befinder sig i ejendommen – antallet af personer, der bruger ejendommen, bidrager væsentligt til emissionerne, uanset om det er en boligbygning eller et kontorkompleks.

Her er tre primære kilder til ejendommes kulstofemissioner:

Energiforbrug

Den primære årsag til GHG-emissioner i ejendomme er energi. Mængden af brugt energi er essentiel for udregning af et nøjagtig CO2-udledning.

For eksempel, rene energikilder, såsom sol eller vind, producerer lidt eller ingen emissioner, hvilket har en positiv indvirkning på ejendommens klimaaftryk. I modsætning vil klimaaftrykket være væsentligt højere, hvis en ejendom er afhængig af energi produceret af fossile brændstoffer (f.eks. kulkraftværker, der giver energi til elnettet eller diesel/benzin-generatorer).

Afhængigt af energi- og forsyningsselskabernes placering, har forbrugerne mulighed for at tilslutte sig målere til indsamling af data om forbrug. Visse forsyningsselskaber benytter smarte målere, som kan give en mere detaljeret indsigt i energiforbruget.

Steder hvor forsyningsselskaber ikke tillader forburgerne at koble sig til en måler, er det nødvendigt at benytte information fra regninger til at udregne CO2-udledningen. Regningerne viser typisk periodevist forbrug og denne information kan indtastes i en CO2 udledningsberegner for at finde de eksakte værdier.

Det gør ikke den store forskel for én enkelt ejendom. Har du flere ejendomme og/eller flere porteføljer, bliver det pludselig ret indviklet.

A wind turbine stands tall over trees with blue sky and fluffy clouds in the background.

Vandforbrug

Ligesom med elektricitet bidrager vandforbruget også til ejendommens CO2-aftryk. Overvej det her: Danmark bidrog med ca. 143.000 tons CO2 i 2019 fra spildevand ifølge denne 2021-rapport. Heldigvis er der nye tiltag og indsatser på vej, som vil reducere tallet til 55.000 tons CO2 i 2030.

På samme måde som elektricitet afhænger ejendommens vandforbrug af antallet af mennesker som bruger den; visse ejendomme har et højere vandforbrug end andre grundet vedligeholdelse og aktiviteter. En kommerciel bygning benyttet af et produktionsselskab kan rapportere højere vandforbrug, fordi de benytter tørstige CNC-maskiner

Det er derfor bedst at udregne emissioner fra vandforbrug ved at måle det reelle forbrug. Dette kan opnås ved at opsamle data fra ejendommens vandmåler og gennemgå regningen.

Affald

Affald er endnu en kilde til ejendommes emissioner. I modsætning til energi og vand kan det være udfordrende at beregne de nøjagtige emissioner, som genereres gennem affald. Årsagen er, at de fleste affaldshåndteringstjenester i regioner og byer verden over, benytter fast gebyrstruktur.

Modsætningsvist kan affaldsvirksomheder der indsamler affald baseret på volumen eller vægt, muligvis give oplysninger om mængden af indsamlet affald. En ejendoms vandspild (kloakvand) kan også indgå som kilde til endnu mere præcise data.

Ejere af grunde eller ejendomme kan selv også selv måle og indsamle affaldsdata. For eksempel kan de måle mængden af letfordærveligt og genanvendeligt affald i en måned baseret på skraldespandens samlede volumen og indsamlingshyppigheden.

At udføre en vurdering af ejensommens CO2-aftryk (og hvorfor den er vigtig)

Der kan være mange årsager til, at ejere, investorer eller virksomheder ønsker at gennemføre en CO2-aftryksvurdering for deres ejendom.

De, der har en andel i fast ejendom, skal kende tallene og handle i overensstemmelse hermed for at holde trit med den strenge klimalovgivning. Den Europæiske Union (EU) vil nu kræve, at mellemstore til store virksomheder rapporterer deres sociale og miljømæssige påvirkninger i henhold til Corporate Sustainability Reporting-direktivet. Det kan også omfatte CO2-fodaftrykket for fast ejendom i deres porteføljer.

Udover overholdelse af gældende regler kan en reduktion af en ejendoms CO2-udledning også være med til at hæve dens værdi. Ejendomme med høje GHG-emissioner oplevede et fald i værdi, efter at klimapositive politikker blev vedtaget, ifølge en undersøgelse fra Bank of England. Med andre ord er energieffektive ejendomme med et minimalt CO2-fodaftryk i højere kurs.

At analysere klimaaftrykket med korrekte data kan hjælpe virksomheder og investorer i ejendomsbranchen med at tage gode beslutninger, når det kommer til at gøre ejendommen mere miljøvenlig. Det er det første skridt i benchmarking og målsætning, da mangel på nøjagtige data gørenhver indsats for at reducere emissioner forgæves.

På samme måde kan implementering af forebyggende foranstaltninger til reduktion af emissioner betyde mindre omkostninger. For eksempel kan et mindsket energiforbruget vha. bebægelsesaktiveret belysning reducere elforbruget på den lange bane.

I de fleste tilfælde indbefatter en vurdering af en ejendoms klimaaftryk beregning af scope 1 og 2 emissioner. Baseret på denne vurdering kan ejendomsejere træffe passende beslutninger i overensstemmelse med GHG-protokollens standarder for at reducere disse emissioner (f.eks. skifte til 100% ren energi).

For en fuldstændig vurdering af en ejendoms klimaaftryk, bør scope 3 i GHG-protokollen også indkluderes.

Faktorer, såsom transport, skal også tages i betragtning her. For eksempel, hvor høje emissioner producerer medarbejdere i transport til og fra kontorbygningen?

Sidst, men ikke mindst viser indsatser for mindsking af klimaafstrykket en dedikation til bæredyghed og at du gør din del for, at verden kan nå dets 1.5 graders mål.

Få nøjagtig CO2-rapportering med comundo

En klimaaftryksvurdering er en væsentlig komponent i evalueringen af den reele værdi af en ejendomsportefølje og hjælper med at opnå CO2-neutralitet. Uanset om porteføljen omfatter enfamiliehuse eller store kommercielle bygninger, kan en klimaaftryksvurdering øge tilfredsheden hos regulatorer og interessenter.

comundo tilbyder en fuldautomatisk løsning til CO2-regnskab for faste ejendomme. Med hjælp fra teknologi og analyser leverer comundo nøjagtige, handlingsrettede data, som virksomheder kan bruge til at reducere deres klimaaftryk.
Processen tager hensyn til det faktiske forbrug og kræver ingen specifikke systemer eller målere. Med andre ord kan comundo finde frem til de nøjagtige tal uanset ejendomstype, alder eller anvendelse.

Med disse nøjagtige tal kan du lægge en plan for reducering af dit porteføljes Bemyndiget med tallene kan du tegne en plan for at reducere din ejendomsporteføljes kuldioxidemissioner til gavn for både planeten og forretningen. Et klassisk win-win-scenarie!

Få præcise emissionsdata idag.

Baser din optimering, kompensation og rapportering på fakta – ikke estimater. Få comundo idag.

Ryan Stevens

Teknisk skribent

Ryan er en erfaren tekstfortatter, der hjælper tech-virksomheder med at planlægge, lancere og drive en succesfuld indholdsstrategi. Efter en lang akademisk karriere inden for ingeniørfaget, har han arbejdet sammen med en række tech-startups og etablerede brands for at nå nye kunder gennem velafprøvede indholdsstrategier.